décembre 5, 2023

New Tibetan song འགྱུར་བ་ ‘Change’ / Ft Bhu Dhonyoe & Pema / Heart broken love song/ Brothers Entert

0

New Tibetan song འགྱུར་བ་ ‘Change’ Produced by Brothers’ Entertainment Ft. Bhu Dhonyoe & Pema Singer: Tenzin Lhagyap Lyrics & Composer: Dorji Tsering Videography & Editing: Ngawang. Aka Summer Reels Lyrics: འགྱུར་བ། མི་ཚེ་འདི་ལ་སིང་པོ་མིན་འདུག། སེམས་ཀི་བར ེ་གདུང་བྲལ་ནས་ཕིན་སོང། སེམས་པ་སོ་བ་མ་བྱུང། མི་ཚེ་འདི་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ་བྱང། ཨོ་ཧོ་ ་ ་ ་…

New Tibetan song འགྱུར་བ་ 'Change' / Ft Bhu Dhonyoe & Pema / Heart broken love song/ Brothers Entert

Source

New Tibetan song འགྱུར་བ་ ‘Change’
Produced by Brothers’ Entertainment
Ft. Bhu Dhonyoe & Pema
Singer: Tenzin Lhagyap
Lyrics & Composer: Dorji Tsering
Videography & Editing: Ngawang. Aka Summer Reels

Lyrics:
འགྱུར་བ།
མི་ཚེ་འདི་ལ་སིང་པོ་མིན་འདུག།
སེམས་ཀི་བར
ེ་གདུང་བྲལ་ནས་ཕིན་སོང།
སེམས་པ་སོ་བ་མ་བྱུང།
མི་ཚེ་འདི་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ་བྱང།
ཨོ་ཧོ་ ་ ་ ་ ་
བྲལ་ཐབས་མེད་པའི་བཪ་ ེབ་འདི།
ལས་དང་རེན་གི་བྲལ་དགོས་བྱུང།
སེམས་ཀི་བར
ེ་གདུང་འགྱུར་བ་མེད་དོ།
སོན་བསགས་ལས་ཀི་ ཁེད་དང་ཐུག་བྱུང།
ཐུགས་པའི་ལྷག་ཙམ་དྲན་རེན་འདེ་འདི་ལས་ཆེ་བ་བྱུང།
ཚེ་སོན་ལས་ཀི་ཁེད་དང་འཕྲད་བྱུང།
འཕྲད་པའི་ལྷག་ཙམ་སེམས་པ་དེ་ལས་སོ་འབྱུང་
ཨོ་ཧོ་ ་ ་ ་ ་
འབྲེལ་ཐབས་མེད་པའི་བརེ་བ་དེ་ ལས་དང་རེན་གི་བྲལ་དགོས་བྱུང།
སེམས་ཀི་བརེ་གདུང་འགྱུར་བ་མེད་དོ།
ཁེད་རང་ཆེད་དུ་ མི་ཚེ་བོ་བཏང་བྱད་ཡིན།
ཁེད་རང་བསམ་བྱས་ མི་ཚ་སྒུག་ནས་བསྡད་ཡིན།
ཨོ་ཧོ་ ་ ་ ་ ་
བསམ་རྒྱུ་དྲན་རྒྱུ་མེད་པ་ ཁེད་ཀི་འགྱུར་བ་གཏོང་དུས།
ངའི་སེམས་ཀི་བདེ་བ་ཐོར་སོང།
སོན་བསགས་ལས་ཀི་ ཁེད་དང་ཐུག་བྱུང།
ཐུགས་པའི་ལྷག་ཙམ་སེམས་པ་དེ་ལས་སོ་བ་བྱུང།
ཚེ་སོན་ལས་ཀི་ཁེད་དང་འཕྲད་བྱུང།
འཕྲད་པའི་ལྷག་ཙམ་སེམས་པ་དེ་ལས་སོ་བ་འབྱུང།
ཨོ་ཧོ་ ་ ་ ་ ་
འབྲེལ་ཐབས་མེད་པའི་བརོ་བ་དེ།
ལས་དང་རེན་གི་བྲལ་དགོས་བྱུང།
སེམས་ཀི་བརེ་གདུང་འགྱུར་བ་མེད་དོ།

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *